Er zijn geen items meer in uw wagen

Privacybeleid voor persoonsgegevens

STOVE INDUSTRY hecht veel belang aan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

STOVE INDUSTRY behandelt uw persoonlijke gegevens eerlijk, transparant, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en in alle veiligheid.

Het bedrijf STOVE INDUSTRY, dat verantwoordelijk is voor de verwerking, verzamelt de verplichte persoonsgegevens die met een asterisk zijn gemarkeerd.

Deze verzamelde gegevens zijn nodig voor de verwerking, opvolging en levering van uw bestelling en het opstellen van facturen.

Deze gegevens kunnen ook nodig zijn om aanbiedingen, nieuws of gepersonaliseerde reclame te sturen, alleen als u ze accepteert.

STOVE INDUSTRY neemt alle nodige maatregelen, in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en het Algemeen Reglement op de gegevensbescherming (RGPD) van 27 april 2016, om de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

1/ VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dit is de vennootschap STOVE INDUSTRY, een naamloze vennootschap met een kapitaal van
 50.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Marseille onder nr. 519 094 197, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3095 Avenue de Copenhague, ZI de Signes, 83870 SIGNES.

2/ CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De term "gevoelige gegevens" of "speciale gegevenscategorieën" verwijst naar de verschillende categorieën van persoonsgegevens die volgens de privacywetgeving een speciale behandeling vereisen, waaronder die waarvoor in bepaalde omstandigheden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is.

Deze categorieën omvatten onder meer ras of etnische afkomst, politieke, religieuze, filosofische of soortgelijke opvattingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische biometrische gegevens, seksuele identiteit of geaardheid, of strafblad.

De verwerking van persoonsgegevens door STOVE INDUSTRY leidt in principe niet tot het verzamelen van "gevoelige gegevens".

3/ DOEL VAN DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van persoonsgegevens op de site www.interstoves.fr is mogelijk in de volgende rubrieken:

 • in de sectie "Ik maak mijn account aan".

 • binnen de controletunnel, waarvoor een voorafgaande accountaanmaak vereist is

De op deze manier verzamelde persoonsgegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden:

 • voor het beheer, de opvolging en de behandeling van uw bestelling

 • voor leveringsbeheer

 • voor het beheer van krediettransacties

 • voor het beheer van de dienst na verkoop.

 • om uw abonnement op de NEWSLETTER te beheren en om commerciële elektronische communicatie (e-mails en/of sms'jes) te versturen

4/ RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door :

 • Het sluiten en uitvoeren van het contract dat u met ons bedrijf afsluit, evenals het beheer van onze klantenrelaties

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen, met name op het gebied van facturering

 • Het verkrijgen van uw toestemming vooraf.


5/ ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming kan STOVE INDUSTRY ertoe worden gebracht uw persoonsgegevens door te geven aan haar commerciële partners, met name aan bedrijven die tot dezelfde groep behoren.

Bovendien kan STOVE INDUSTRY verplicht worden om uw persoonsgegevens door te geven aan haar partners en/of onderaannemers, in het bijzonder in het kader van de volgende opdrachten:

 • het sluiten van het financieringscontract

 • klantenservicemanagement

 • verwerking en levering van uw bestelling

 • het verzenden van marketinge-mails en mobiele meldingen

6/ DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Gegevens kunnen eventueel buiten de Europese Unie worden overgedragen, met name in het kader van de exploitatie van gegevens naar sociale netwerken.

7/ LENGTE VAN DE TIJD DAT WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Het bedrijf STOVE INDUSTRY bewaart uw persoonlijke gegevens slechts gedurende een strikt noodzakelijke periode, dat wil zeggen:

 • Zolang ze een doorlopende relatie met jou heeft...

 • Zolang het nodig is om haar diensten te verlenen

 • Zolang het nodig is om aan zijn wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen


8/ VEILIGHEIDSMAATREGELEN

STOVE INDUSTRY verbindt zich ertoe, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te verzekeren, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

9/ UW RECHTEN

Overeenkomstig EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 geniet u de volgende rechten:

 • Recht van toegang: elke persoon heeft het recht om aan een organisatie te vragen of zij gegevens over hem of haar bezit en om een kopie van de gegevens te krijgen om de inhoud ervan te controleren.

 • Recht op correctie: elke persoon heeft de mogelijkheid om onjuiste gegevens over hem of haar te corrigeren of om gegevens met betrekking tot het doel van de uitgevoerde verwerking aan te vullen.

 • Recht op wissen ("recht op vergetelheid"): elke persoon heeft het recht om een instantie te verzoeken om de hem/haar betreffende persoonsgegevens te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen heeft een persoon het recht om een instantie te verzoeken het gebruik van sommige van zijn of haar gegevens tijdelijk te bevriezen.

 • Recht op gegevensportabiliteit: dit recht geeft de betrokkenen het recht om de door hen verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar: Elke persoon heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door een organisatie om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie.

Indien u van dit (deze) recht(en) gebruik wenst te maken, hoeft u alleen maar schriftelijk contact met ons op te nemen op het volgende adres

STOVE INDUSTRY SARL

Service Client

3095 Avenue de Copenhague

ZI de Signe

83870 SIGNES.

Of :

contact@stoveindustry.com

Het verzoek moet vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs.

Om de verwerking van uw aanvraag te vergemakkelijken, is het raadzaam om uw naam, voornaam en e-mailadres aan ons door te geven.

STOVE INDUSTRY verbindt zich ertoe u een antwoord te sturen binnen een termijn van maximaal EEN MAAND vanaf de datum van uitoefening van uw recht, deze termijn kan worden verlengd tot TWEE MAANDEN afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. Anders kunt u contact opnemen met de CNIL: https://www.cnil.fr

Ten slotte, en om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, biedt elke nieuwsbrief die door STOVE INDUSTRY wordt verstuurd u een uitschrijvingslink aan, waarmee u zich met één klik gemakkelijk kunt uitschrijven voor nieuwsbrieven en nieuws van STOVE INDUSTRY en/of haar partners.

Bovendien hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw instructies over het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden op te nemen. Hiervoor hoeft u ons alleen maar schriftelijk uw wensen (opslag, verwijdering of specifieke wensen) te sturen naar :

STOVE INDUSTRY SARL

Service Klant

3095 Avenue de Copenhague

ZI de Signe

83870 SIGNES.

Of door te schrijven naar:

STOVE INDUSTRY SARL

Service Klant

contact@stoveindustry.com